Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Indisch 3.0

Voor het gebruik van de website, Fancard, deals en de online pasar

Download de Algemene Voorwaarden Indisch 3.0 – versie 12-4-2013 (pdf)

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Huisregels op Indisch 3.0

Artikel   5 – Privacy policy

Artikel   6 – De blog- en magazineteksten

Artikel   7 – De online pasar

Artikel   8 – De Indisch 3.0 Fancard

Artikel   9 – Duurtransacties: duur en opzegging

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Klachten en geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Zakelijke klanten: personen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaan met de ondernemer;
 4. Afnemers: consumenten en zakelijke klanten;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument en zakelijke klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten en zakelijke klanten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemers en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Indisch 3.0 BV i.o., Prins Clausstraat 162, 2291 WE Wateringen
E-mailadres: klantenservice@indisch3.nl
KvK-nummer: 25749146
Btw-identificatienummer: 8520.02.877B012300

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemers.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indisch 3.0 heeft het recht te allen tijde deze algemene voorwaarden aan te passen. Een nieuwe versie zal zij toesturen aan zakelijke klanten en Fancardhouders. Zakelijke klanten en Fancardhouders die niet met de nieuwe algemene voorwaarden instemmen, krijgen de gelegenheid om op te zeggen, met inachtneming van de opzegtermijn, en tot datum einde contract onder de oude voorwaarden te handelen. Verder zal Indisch 3.0 op haar website melden dat de algemene voorwaarden veranderd zijn.

Artikel 4 – Huisregels op www.indisch3.nl

 1. Indisch 3.0 biedt een discussiemogelijkheid aan op internet en vindt respect, een goede sfeer en een veilige omgeving daarbij uitermate belangrijk.  Iedereen die schrijft op www.indisch3.nl in een post, comment of ngroblog heeft zich hieraan te houden. Deze vervangen de huisregels uit 2011.
 2. Bijdragen op Indisch 3.0 gaan uit van respect; voor onszelf en voor anderen. Daarvoor handhaven we de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en nemen we de wettelijke regels in acht. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die onnodig beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.
 3. Hou je reactie leesbaar. Niemand zit te wachten op lappen tekst van meer dan 200 woorden. Die zijn overal het algemeen namelijk niet meer te volgen.
 4. Richt je reactie op de inhoud, niet op de persoon.
 5. Wij als beheerder zullen websitebezoekers aanspreken op gedrag dat niet past bij de huisregels. Daarbij dient de gebruiker de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de moderators en gebruiker ontvangt hiervoor een ban.
 6. Auteurs van posts zijn verantwoordelijk voor hun eigen stukken, de redactie draagt verantwoordelijkheid voor alle stukken.
 7. Bijdragen op Indisch 3.0 zijn in het petjoh, Nederlands of Engels geschreven.

Artikel 5 – Privacy policy

 1. Indisch 3.0 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Indisch 3.0 zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
 2. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 3. Om het winkelen bij Indisch 3.0 zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
 4. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
 5. Als u bij Indisch 3.0 een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 6. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 7. Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
 8. Indisch 3.0 verkoopt uw gegevens niet. Indisch 3.0 zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze freelancers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 9. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Indisch 3.0 gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Indisch 3.0 geen cookies ontvangt.
 10. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Indisch 3.0, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Artikel 6 – De blog-en magazineteksten

 1. Indisch 3.0 biedt blog- en andere magazineteksten (‘artikelen’) op www.indisch3.nl.
 2. De artikelen zijn gratis te lezen en te bekijken voor alle websitebezoekers.
 3. In voorkomende gevallen dat artikelen  alleen geschreven zijn voor een specifieke, besloten groep, zal dit vermeld zijn op de website.
 4. Auteursrecht rust op alle op www.indisch3.nl gepubliceerde teksten. Overnemen van artikelen, deels of in zijn geheel, is toegestaan op voorwaarde dat de bronvermelding als volgt luidt: Bron: www.indisch3.nl.
 5. Overnemen van foto’s en andere afbeeldingen is alleen toegestaan na akkoord – digitaal of schriftelijk – van Indisch 3.0. Verzoeken hiervoor kunnen verzonden worden naar redactie@indisch3.nl. Neem in uw verzoek op wat het publicatiemedium is, welke resolutie u nodig heeft, hoe groot de doelgroep is, hoe lang de afbeelding/ foto in uw medium gebruikt zal worden en uw contactgegevens.
 6. Bloggers en andere producenten van content voor publicatie op Indisch 3.nl dragen het auteursrecht over aan Indisch 3.0 als publicerend medium. De intellectuele eigendomsrechten blijven van de blogger/ contentproducent.
 7. Indisch 3.0 bepaalt het moment van publicatie.

Artikel 7 – De online pasar

 1. De online pasar is een virtuele omgeving waarop Indisch 3.0 deals presenteert die verbonden zijn aan producten en diensten van zakelijke klanten.
 2. Gebruik maken van de online pasar
  1. Raadplegen van de online pasar door afnemers is gratis en openbaar.
  2. Gebruik maken van de deals is voorbehouden aan houders van een geldige Fancard.
  3. Op verzoek van de aanbieder van de deal, verifieert Indisch 3.0 binnen een werkdag de geldigheid van een Fancard. Aanbieder mailt hiervoor de ID en naam van de aanvrager naar klantenservice@indisch3.nl.
 3. Plaatsen van deals
  1. Deals worden alleen opgenomen in de online pasar na schriftelijk akkoord van Indisch 3.0.
  2. Indisch 3.0 biedt de zakelijke klant een formulier (‘Deal plaatsen’). De zakelijke klant geeft in dit formulier aan wat de deal is, tegen welke voorwaarden de deal beschikbaar is en informatie over zichzelf.
  3. De zakelijke klant vult dit formulier per deal in.
  4. Indisch 3.0 bevestigt de ontvangst van de deal door middel van een screenshot met daarin de aangemelde deal. Zonder tegenbericht publiceert Indisch 3.0 de deal, 24 uur na het toezenden van de screenshot,.
  5. Aan het presenteren van een deal op www.indisch3.nl zijn geen kosten verbonden.
  6. Elke deal krijgt een eigen plek in de online pasar.
   Volgorde van de deals in de online pasar bepaalt Indisch 3.0.
 4. Voorwaarden voor plaatsing
  1. Een deal komt in aanmerking voor plaatsing, als deze exclusief voor Indisch 3.0-Fancardhouders geldt en niet al reeds tijdens de geldigheid van de deal voor het gehele publiek beschikbaar is.
  2. De deal bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de zakelijke klant gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de zakelijke klant niet.
 5. Gebruik maken van deals
  1. Fancardhouders met een geldige Fancard kunnen gebruik maken van de deal volgens de manier die in de online pasar vermeld staat.
  2. Een zakelijke klant mag de Fancardhouder geen extra voorwaarden stellen, die niet in de online pasar vermeld zijn.
 6. Geldigheid
  1. Deals zijn in principe geldig tot wederopzegging.
  2. Tijdelijke deals (‘acties’) zijn minimaal vanaf een week voor start van de actie op www.indisch3.nl in te zien.
  3. Indien een deal een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit nadrukkelijk in de deal vermeld.
  4. Na het aflopen van een deal verdwijnt deze uit de online pasar.
 7. Herzien van de deal
  1. Een aanbieder van een deal mag een keer per maand een deal vervangen door een andere, vergelijkbare deal.
  2. De aanbieder geeft de wens te herzien 30 dagen van tevoren aan.
 8. Promotie
  1. Zakelijke klanten met een deal in de online pasar, krijgen van Indisch 3.0 materiaal (digitaal en op papier) beschikbaar gesteld om de deal binnen eigen klantenkring te communiceren.
  2. Indisch 3.0 vermeldt nieuwe deals op de website, de Facebook-pagina en Twitter-account.
  3. Zakelijke klanten krijgen per deal een Fancard voor eigen gebruik, die geldig is zolang de deal in de online pasar staat.
 9. Opzeggen deal
  1. Opzegtermijn van een niet-tijdelijke deal is een kalendermaand.
  2. Tijdens de opzegtermijn is de deal geldig.
  3. Opzeggen gebeurt door het sturen van een e-mail aan klantenservice@indisch3.nl.
  4. Indisch 3.0 stuurt een schriftelijke bevestiging van de opzegging aan het postadres.
  5. Indisch 3.0 is gerechtigd de deal tijdelijk buiten gebruik te stellen, indien de zakelijke klant een verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt, zich niet houdt aan de eisen die aan een redelijk gebruik kunnen worden gesteld, of  de zakelijke klant op andere wijze de belangen van Indisch 3.0 schaadt.
  6. Bij bedrijfsbeëindiging stelt de zakelijke klant Indisch 3.0 zo snel mogelijk op de hoogte via klantenservice@indisch3.nl.
 10. Aansprakelijkheid
  1. Een consument die gebruik maakt van een deal, gaat een overeenkomst aan met de aanbieder van die deal.
  2. Indisch 3.0 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit deze deal, voor consument of voor de zakelijke klant.

Artikel 8 – De Indisch 3.0 Fancard

 1. De Fancard is een dienst van Indisch 3.0.
  1. Houders van een geldige Fancard hebben het exclusieve recht op deals uit de online pasar.
  2. De Fancard is in elk geval online te koop via www.indisch3.nl en via eventuele andere (tijdelijke) kanalen.
  3. De overeenkomst
   1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
   2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
   3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
   4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  4. Herroepingsrecht
   1. Bij eerste levering van de Fancard heeft de consument geen mogelijkheid tot herroeping, vanwege de aard van de dienst: de Fancard is direct bruikbaar, door middel van de tijdelijke aard die de consument ontvangt.
  5. De prijs 
   1. De actuele prijs van de Fancard is vermeld op www.indisch3.nl.Prijsverhogingen voor het volgende jaar communiceert Indisch 3.0 vanaf twee maanden voor verlenging van de Fancard.
   2. De genoemde prijzen zijn inclusief btw.
   3. Van de jaarbijdrage voor de Fancard gaat minimaal 20% naar het Indo Talent Fund – powered by Indisch 3.0.
  6. Conformiteit en Garantie
   1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
   2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
   3. Bij verlies van de Fancard, verstrekt Indisch 3.0 een gewaarmerkt duplicaat. Hiervoor brengt Indisch 3.0 twee keer de jaarbijdrage aan administratiekosten in rekening. Deze administratiekosten zijn voor 100% bestemd voor het Indo Talent Fund.
  7. Levering en uitvoering
   1. Indisch 3.0 stuurt direct na ontvangst van betaling een tijdelijke kaart De Fancard is direct te gebruiken vanaf het moment waarop Indisch 3.0 de tijdelijke kaart aan het door de consument opgegeven e-mailadres verstrekt heeft. Binnen zeven werkdagen ontvangt consument de definitieve Fancard.
   2. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
   3. Als plaats van levering geldt het postadres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
   4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
   5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Duurtransacties: duur en opzegging

 1. Duur overeenkomst
  1. Een consument die de Fancard afneemt, gaat deze overeenkomst aan voor onbepaalde tijd.
  2. Indisch 3.0 verlengt jaarlijks stilzwijgend de afname van de Fancard.
  3. Opzeggen
   1. Conform wettelijke norm, is de opzegtermijn een kalendermaand.
   2. De consument kan de overeenkomst, die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het gebruik maken van de voordelen van de Fancard, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één kalendermaand.
   3. Als de opzegging plaatsvindt voordat de opzegtermijn voor stilzwijgende verlenging van de Fancard is verstreken, wordt de bijdrage voor het volgende jaar niet afgeschreven.
   4. Opzeggen van de Fancard geschiedt door het verzenden van een e-mail aan klantenservice@indisch3.nl.
   5. Opzeggingen die binnen een kalendermaand zijn ontvangen of gedurende het loopjaar van de Fancard, worden verwerkt bij verstrekking van de nieuwe Fancard.
   6. Restitutie van (een deel van) het betaalde jaarbedrag voor de Fancard is niet mogelijk.
   7. De kaart blijft geldig gedurende het op de kaart vermelde kalendenjaar, ongeacht de opzegging.

Artikel 10 – Betaling

 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen te zijn voldaan, voordat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Betaling van de jaarbijdrage voor de Fancard geschiedt elk jaar op 30 november of de eerste werkdag daarna.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Klachten en geschillen

 1. Afnemers melden klachten bij klantenservice@indisch3.nl. Indisch 3.0 zal alles doen in haar mogelijkheden om de klacht naar tevredenheid op te lossen.
 2. Voor klachten die betrekking hebben op de kwaliteit of kwantiteit van geleverde deals, neemt de consument contact op met de aanbieder van de deal in kwestie.
 3. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.